1- ابتدا ایشان به امر حضرت امام (ره) در سال 1342 راجع به اسرائیل که فرمودند

موظفید مطلبی بنویسید صهیونیست بین الملل را نوشته که جامعه مدرسین 3 مرتبه این کتاب را چاپ نمودند

2- صهیون العالمین به زبان عربی

3- تحکیم المبانی فی اصول الفقه

4- ماهی الدنیا و رساله الاستغفار

5- کتاب الحج

6- علوم قرآن

7- الجبر و الاختیار

8- رساله عقائد اسلامی در مذهب شیعه

                                         

گالری تصاویر